Схема організації облікового апарату

схема організації облікового апарату
Слід ураховувати специфіку підприємства, наявність облікових кадрів та рівень їхньої кваліфікації і досвід роботи на кожному підприємстві. Така градація функцій особливо важлива на вищому рівні управління, де основна роль бухгалтерії зводиться до підготовки проектів рішень. Процедура є сукупністю дій, необхідних для того, щоб одержати інформаційне повідомлення (документ). Функція посадової особи — це сукупність процедур для здійснення тієї або іншої цілі, завдання.


Відповідно до цього в розділі положення «Завдання і функції» доцільно виділити підрозділи. Погашення основного боргу за кредитами передбачено після закінчення строку дії угод.3. Банк орендує приміщення. Вона має низку переваг і недоліків. До переваг можна віднести, зокрема, те, що ефективно використовуються професійний потенціал облікового персоналу, обчислювальна техніка в умовах АРМ, забезпечуються своєчасність та якісне складання звітності. Система відібраних посад має повністю відповідати вимогам та відображувати прийняту структуру апарату бухгалтерського обліку і бути засобом ефективного використання людського потенціалу та сприяти цілям управління. Під централізацією обліку здебільшого розуміють таку побудову облікового апарату, за якої всі облікові роботи (обробка документів, аналітичний і синтетичний облік, складання зведеного балансу і звітності) зосереджені в єдиному обліковому підрозділі — у бухгалтерії підприємства.

Поряд з положеннями про бухгалтерію, посадовими інструкціями про роботу облікового апарату широко використовують графіки, які їх конкретизують і деталізують. У графіках заздалегідь визначають види робіт, конкретних виконавців, заплановані і фактичні строки виконання. Незважаючи на відмінності у побудові бухгалтерського обліку в окремих типах об’єднань (фірм, асоціацій тощо) бухгалтерія є самостійною структурною одиницею управління. Досягнення посадовою особою поставлених перед нею завдань забезпечується виконанням їх, виходячи із завдань підрозділу, підприємства. У посадовій інструкції докладно висвітлюють права, обов’язки і відповідальність посадової особи. Докладно висвітлюються особливості організації контролінгу, управлінського й стратегічного обліку. Сплата відсотків передбачена після закінчення строку дії депозитних угод 1.02 наступного року 60000 5. 1.07 Видані короткострокові кредити клієнтам банку під 36 % річних на строк 9 міс. Оскільки функції і завдання бухгалтерії різнобічні і не обмежуються лише рамками методології обліку, їх доцільно об’єднати в групи за напрямами робіт. Це дасть змогу сконцентрувати роботу облікового апарату.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.