La3600 эквалайзер схема

la3600 эквалайзер схема
Крайните транзистори са фирмено производство. Те имат защита в схемата чрез токоограничение, за което се използва паралелна ООВ по напрежение, взета от колектора с дефазиране. Управляващи драйвери за тях се явяват мощните интегрални усилватели, чиито товар са паралелно свързаните “бази” на изходните транзистори. Sure to find a home in the studio, on tour and with installed sound venues, the dbx 215s is destined to take its rightful place in the lineage of great dbx signal processors that are the professional’s choice in signal processing. Също така е експериментирана токоизправителна схема без MOS транзистори, като е включвана и изключвана едната от двете вериги (“+” веригата) след изправителя под товар Io = 5A, показано на фиг. 17 *SA и SB са бутонни бързодействащи превключватели с “преминаващо” краткотрайно включване. Изчислителна част Изчисляването на мрежовия трансформатор, схемата “Грец” и филтровите кондензатори може да бъде направено само съвместно, а не поотделно. Формата на канала на тези транзистори е специално и дава възможност за добро топлоотдаване при голяма мощност като се осигурява голяма скорост на нарастване на плътноста на тока вътре в напречното сечение на канала.


Разгледани са интересни икономични схеми, при които се използват съвместно биполярни мощни крайни транзистори работещи в режим клас “В”, но с шунтирани преходи база-емитер чрез нискоомно съпротивление. Използвана е “икономична” изправителна мостова схема “Грец” с активно капацитивен товар, което изисква използването на общ среден извод между две отделни вторични намотки. Празното пространство под еквалайзерите, в ляво от бутонните ключове е предвидено с цел вграждане на светодиодна индикация на мощноста на всеки един от крайните усилватели на мощност. Чрез електролитния кондензатор C1 се постига “закъснение” при включването на захранващото мрежово напрежение относно захранването на управляващата схема и с цел ограничаване гейтовото напрежение в пусковия интервал до 50-100mS на MOS транзисторите, включително при дефектиране на управляващата схема.

Изменение положения движков потенциометров Р1 и Р2 влияет на величину схемы RC, соединяющую вход схемы с базой и… 1 1881 0 1 2 3 4 5 … 6. Схемата като цяло е много сложна, но дава идеи за реализация, например при подмяна на V-FET транзисторите с “POWER” D-MOS транзистори. Успехов в повторении! 73! Николай Полюхов , г.ШтуттгартDF3NPex: UL7LCW; UL7LC; UN7LC; UN0L. Установить уровень усиления микрофона на минимум (R10 до упора по часовой стрелке) , резисторы эквалайзера и компрессора в среднем положении. Сигнал без обработки с тангентой (первый сигнал на записи 0-1.18с) Сигнал с обработкой с тангентой (второй сигнал на записи 1.18-2.22с) Сигнал с обработкой с электретным микрофоном (третий сигнал на записи 2.22-5.22с) Сравним графики. При тях се използва обикновено клас “D” при коефициент на полезно действие до 98 – 99 %. Напоследък тенденцията е клас “D” да навлезе включително и за домашни нужди, което води до намаляване на “отоплителното” действие на усилвателя и с оглед постигане на минимални размери на усилвателя.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.